Pikado federacija Srbije

Rezultati u sezoni 2013/2014

Međunarodna takmičenja

Како регистровати пикадо клуб и прикључити се државном такмичењу?

Као прво потребно је регистровати спортско удружење, пикадо клуб.

Ово се обавља у "Агеницији за привредне регистре - АПР"

 

У Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта уписује се:

 • Спортско удружење (добровољна недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких и/или правних лица, организована на основу статута и основана ради остваривања заједничког циља у области спорта. Спортско удружење могу основати најмање три оснивача - потпуно пословно способнa физичкa лицa или правнa лица),

 

Уз уредно попуњену јединствену пријаву за упис оснивања удружења у Регистар, подноси се следећа документација у оригиналу или овереној фотокопији:

 • оснивачки акт са овереним потписима оснивача,
 • записник са седнице надлежног органа,
 • статут,
 • одлука о избору односно именовању лица овлашћеног за заступање,
 • доказ о идентитету оснивача и лица овлашћеног за заступање – фотокопија личне карте или пасоша или извод из регистра у којем је регистровано правно лице ако је оснивач правно лице,
 • доказ о уплати накнаде за упис у Регистар (висина накнаде),
 • друге исправе утврђене законом.
 •  

Регистрациона пријава оснивања - начин попуњавања

Јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника је пријава која се подноси Агенцији за оснивање свих правних лица и других субјеката уписа, тако да је прва страна пријаве општег карактера и уз прву страну пријаве су увек предаје и одговарајући додатак у зависности од врсте правног лица.

Прва страна пријаве

У првом делу пријаве, подносилац мора изабрати Регистар у који ће се извршити упис. Спортске организације бирају: „Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта“.

Подносиоцу је дата могућност да, ако је пријаву поднео непосредно у Агенцији, захтева да му се изда потврда о примљеној пријави. Ако подносилац не назначи да захтева потврду о примљеној пријави, неће се штампати потврда. Подносилац пријаве без обзира на начин подношења, а и свако друго заинтересовано лице, може у одељку Претрага података о примљеним регистрационим пријавама и жалбама да се упозна са подацима о примљеној пријави.

Ако се пријава подноси због одбацивања претходне пријаве, односно по праву приоритета, такође је потребно да се у пријаву упише број пријаве која је одбачена.

У поље „Назив“ уписује се назив спортског удружења/друштва/савеза у области спорта и то на српском језику и ћирилићком писму.

У поље “Број потврде о извршеној резервацији назива“ уписује се број потврде о резервацији назива само ако је претходно извршена резервација назива у корист подносиоца пријаве.

Део пријаве који се односи на достављање писменог отправка одлуке Регистратора се попуњава само ако подносилац пријаве захтева да му се писмени отправак достави. Ако подносилац не назначи да захтева да му се достави писмени отправак, одлука Регистратора се неће штампати. Подносилац пријаве се са садржином одлуке Регистратора може упознати у одељку Претрага података о примљеним регистрационим пријавама и жалбама.

Напомена:

Битно је напоменути да рок за жалбу на одлуку Регистратора не тече од дана пријема одлуке Регистратора, већ од дана објаве одлуке на интернет страни Агенције. Зато је врло битно да подносилац пријаве прати кретање пријаве и предмета јер ће се на овај начин најбрже упознати са садржајем одлуке Регистратора.

Део пријаве који се односи на податке о подносиоцу се попуњава читко. Потребно је попунити све тражене податке. Напомињемо да, ако подносилац у пријаву унесе свој ЈМБГ или број пасоша, може вршити претраге кретање пријаве и по личним подацима (име, презиме, ЈМБГ или број пасоша). Такође је од значаја и уношење контакт података подносиоца, како би се олакшала комуникација са Агенцијом.
 

Део пријаве који се односи на потпис и печат мора се обавезно попунити. Пријаву потписује овлашћени подносилац. Ако пријаву подноси адвокат, ставља се потпис и печат адвоката а уз пријаву се доставља и пуномоћје дато адвокату.

Страна 2

У делу “Облик организовања” подносилац пријаве треба да се определи за једну од понуђених опција у зависности од облика организовања које се региструју.

У поље 'Назив' уноси се назив удружења, друштва или савеза у области спорта.
 

Напомена:

Назив спортског удружења мора бити на српском језику и ћириличком писму, односно на српском језику и ћириличком писму и језицима и писмима који су у службеној употреби на територији на којој се налази његово седиште. Назив спортског удружења/друштва/савеза се у статуту и регистрационој пријави мора унети на ћириличком писму. Такође се у статуту, при одређивању садржине и изгледа печата, мора водити рачуна да садржина и изглед печата морају одговарати садржини и облику регистрованог назива (значи печат обавезно мора да садржи назив на ћириличком писму и то онако како је назив уписан у Регистар).
 

У поље “Седиште” уноси се општина, место, улица, број и слово и спрат, број стана и слово места из којег се управља активностима и делатностима удружења, друштва или савеза у области спорта и које је у оснивачком акту и статуту одређено као седиште удружења, друштва или савеза у области спорта.

Напомена:

Ако је седиште у Београду, Нишу или Новом Саду обавезно уписати општину на којој се седиште налази.

У поље “Број и назив поште” уноси се број и место поште седишта спортске организације.

Напомена:

Подаци наведени у пријави морају бити идентични са подацима наведеним у статуту. Уколико скраћени назив, назив на језику националне мањине и назив на страном језику нису наведени у статуту не треба их уносити ни у пријаву.
 

У поље "Скраћени назив удружења, друштва или савеза у области спорта" уносе се подаци о скраћеном називу уколико ови подаци постоје односно уколико су предвиђени статутом.

У поље "Назив удружења, друштва или савеза у области спорта на језику националне мањине" уносе се подаци о називу удружења, друштва или савеза у области спорта на језику националне мањине уколико ови подаци постоје односно уколико су предвиђени статутом.
 

У поље "Назив удружења, друштва или савеза у области спорта на страном језику" уносе се подаци о називу удружења, друштва или савеза у области спорта на страном језику уколико ови подаци постоје односно уколико су предвиђени статутом.

У део пријаве “Делатност удружења, друштва, савеза у области спорта“ подносилац обележава једну од понуђених опција и на тај начин бира шифру делатности која ће бити регистрована као делатност удружења, друштва, савеза у области спорта или уписује шифру делатности према Уредби о класификацији делатности.

У Регистар се уписује четвороцифрена шифра делатности.

За спортске клубове то је делатност 93.12.

Страна 3

У делу "Подаци о заступнику" уписују се име, презиме, пребивалиште, односно боравиште и адреса и јединствени матични број грађана, односно број пасоша и држава издавања.

Напомена:

Подаци о броју пасоша и држави издавања се уносе само уколико је заступник страно лице.

Подаци о заступнику наведени у пријави морају бити идентични са подацима наведеним у одлуци о избору односно именовању лица овлашћеног за заступање.

Уколико удружење, друштво, савез у области спорта има више заступника попунити у пријави податке за сваког од њих.

Страна 4

У поље "Група/грана спорта" уписати: Пикадо

У поље “Датум доношења статута“ уписује се датум доношења статута.

У поље "Време за које се удружење, друштво и савез у области спорта оснива" се уписује време трајања и то: ако се удружење, друштво, савез у области спорта оснива на неограничено време, подносилац пријаве означава поље са назнаком 'неограничено'. Ако се ипак оснива на одређено време, у понуђена поља унети датум који је предвиђен као дан престанка удружења, друштва, савеза у области спорта оснива.

У поље „Контакт подаци удружења, друштва и савеза у области спорта“ уписују се контакт подаци спортског удружења. Напомињемо да су ови подаци предмет регистрације и да је потребно да буду попуњени.

У поље „Упис забелешке услед статусне промене“ уписују се подаци о оснивању које настаје као последица статусне промене.

Страна 5

Део "Огранак" попунити ако удружење, друштво, савез у области спорта има огранке.

Назив огранка састоји се од назива удружења, друштва, савеза у области спорта и назива огранка. Ако спортско удружење има огранке има законску обавезу и да их упише у Регистар.

Страна 6

На овом додатку је уписана документација која се предаје уз пријаву.

 

Регистрационе пријаве (обрасци) су прописане и попуњавају се читко писаним путем или електронски, а могу се преузети:

 • уз накнаду лично у седишту АПР у Београду (висине накнада)
 • уз накнаду у организационим јединицама АПР (висине накнада)
 • без накнаде са интернет стране Агенције (Обрасци)
 
 

Уредно попуњене регистрационе пријаве са одговарајућим додацима, пратећом документацијом и доказом о уплати накнаде се подносе Агенцији, и то:

 
Организационе јединице АПР-а су следеће:
 
Место Адреса Радно време радним даном Радно време са странкама
Контакт телефон
Београд Бранкова 25 07:30 до 15:30 09-15 011 20 23 350
Нови Сад Стражиловска 2 07:30 до 15:30 09-15 021 47 54 308
Суботица Трг Лазара Нешића 1 07:30 до 15:30 09-15 024 671 930
Зрењанин Трг Слободе 10 (зграда Градске куће, канцеларија 18) 07:30 до 15:30 09-15 023 511 518
Панчево Трг Николе Тесле 5 07:30 до 15:30 09-15 013 351 610
Пожаревац Стари корзо 36 07:30 до 15:30 09-15 012 220 051
Ваљево Поп Лукина 6 А 07:30 до 15:30 09-15 014 291 013
Краљево Цара Душана 41/I 07:30 до 15:30 09-15 036 326 999
Ужице Љубе Стојановића 5, (канцеларија 20) 07:30 до 15:30 09-15 031 513 868
Зајечар Трг ослобођења бб (канцеларија Т-1) 07:30 до 15:30 09-15 019 420 360
Крагујевац Николе Пашића 6 07:30 до 15:30 09-15 034 500 238
Ниш

Обреновићева бб, ТПЦ Калча, ламела б, I спрат, локал 40

07:30 до 15:30 09-15 018 296 002
Лесковац Стојана Љубића 12, (канцеларија 9) 07:30 до 15:30 09-15 016 214 175
 

Подносилац пријаве јесте лице овлашћено за подношење пријаве и то:

 • - заступник удружења/друштва/савеза у области спорта
 • - пуномоћник са приложеним писменим пуномоћјем потписаним од стране заступника снабдевеног печатом удружења/друштва/савеза
 •  

Напомена:

Ако се регистрациона пријава за упис у Регистар или преузимање одлуке Регистратора врши преко пуномоћника, пуномоћје се доставља АПР као саставни део документације и то у оригиналу или овереној фотокопији. При подношењу пријаве за упис оснивања, пуномоћје мора бити снабдевено овереним потписом даваоца пуномоћја (заступника удружења/друштва/савеза у оснивању) од стране надлежног органа за оверу потписа (општина или суд). Ако се за упис оснивања, пуномоћје даје адвокату, потпис даваоца пуномоћја не мора бити оверен од стране органа надлежног за оверу потписа. Ако је подносилац пријаве пуномоћник - адвокат, он може овластити другог адвоката за подношење пријаве и преузимање одлука Регистратора (заменичко пуномоћје). Пуномоћника – адвоката може замењивати адвокатски приправник који је код њега запослен, само ако је тако одређено у пуномоћју.

 
Потребан је и доказ о уплати таксе:

Доказ о уплати накнаде / таксе

Уплата накнаде:

Уз пријаву за упис прилаже се прописана документација и доказ о уплати накнаде – уплатница или други доказ о плаћеној накнади за упис, на рачун Агенције за привредне регистре.

Уплата накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру овог Регистра врши се на рачун: 840-29774845-80, модел се не уписује, позив на број 14-... (у наставку уписати матични број удружења/друштва/савеза).

Ако удружење/друштво/савез нема матични број, уписује се само позив на број: 14.

Накнада за упис спортског удружења у Регистар износи 4.900,00 динара.

Достављање писменог отправка одлуке (решења и закључци) Регистратора ће се вршити само на изричит захтев подносиоца регистрационе пријаве. Тај захтев је прописан као саставни елемент сваке регистрационе пријаве што значи да из пријаве утврђује да је подносилац захтевао достављање писменог отправка одлуке регистратора. Ако подносилац пријаве не назначи у пријави да жели да му се достави писмени отправак одлуке Регистратора, са садржином одлуке се може упознати увидом у одељку Претрага података о примљеним регистрационим пријавама и жалбама.

Ако подносилац пријаве у регистрационој пријави назначи да жели да му се изврши писмени отправак одлуке Регистратора, достављање ће се извршити у зависности одизабране опције у регистрационој пријави:
 • поштом на адресу седишта удружења,
 • поштом на адресу подносиоца у Републици Србији,
 • лично у седишту Агенције у Београду,
 • лично у организационим јединицама Агенције,
 • електронском поштом (у припреми).
Ако је пријаву поднео пуномоћник отправак писмене одлуке Регистратора врши се на адресу пуномоћника.

Достављање писмене одлуке Регистратора сматра се извршеним даном слања на напред наведене начине.

 

Акти удружења, друштва и савеза у области спорта

Законом је прописано да су општи акти спортског удружења: статут, правилник и одлука којом се на општи начин уређују одређена питања.

Оснивачки акт

При оснивању спортског удружења сачињава се оснивачки акт и то у писменој форми.

Законом је прописана садржина оснивачког акта и Регистратор приликом одлучивања да ли су испуњени услови за регистрацију проверава да ли су испуњени формални услови односно да ли је оснивачки акт сачињен у прописаном облику (датум сачињавања оснивачког акта, да
је у писменој форми и да су оверени потписи свих оснивача од стране суда или општинког органа).

Оснивачки акт мора да садржи:

- Податке о оснивачима и то:
 • пословно име, правну форму, седиште, матични број оснивача ако је оснивач правно лице,
 • лично име, адресу, јединствени матични број грађана за домаће физичко лице, односно број пасоша и земљу издавања пасоша за страно физичко лице,
 • основне циљеве спортског удружења/друштва/савеза,
 • назив и седиште спортског удружења/друштва/савеза,
 • лично име, адресу, јединствени матични број грађана, односно број и земљу издавања пасоша за лице овлашћено за заступање.

- Датум доношења оснивачког акта.

Напомена:

Законом о спорту је прописано да је регистрација оснивања спортског удружења/друштва/савеза ништава ако оснивачки акт није састављен у прописаној форми или не садржи прописане елементе (члан 69. став 1., тачка 1). Истим чланом је прописан и поступак утврђивања ништавости регистрације у овом случају. Такође је овим законом прописано да одредбе општег акта спортског удружења/друштва/савеза подлежу оцени уставности и законитости у складу са Уставом и законом (члан 39.,став 1.). Истим чланом је прописан и поступак у у овом случају.

 

Статут

На основу одредаба Закона о поступку регистрације у Агенцији и Правилника о начину, садржини и вођењу Регистра, статут и пречишћени текст измена и допуна статута се објављују у одељку Претрага удружења, друштава и савеза у области спорта и јавно су доступни свим трећим заинтересованим лицима.

Законом о спорту је прописано да је статут основни општи акт спортског удружења/друштва/савеза и да мора заједно са другим општим и појединачним актима бити у сагласности са спортским правилима и овим законом. О усвајању, изменама и допунама статута одлучује скупштина и то већином гласова од укупног броја чланова скупштине, ако статутом није утврђено да је за доношење ове одлуке потребан већи број гласова.

Законом је на императиван начин прописана садржина статута а Регистратор при провери испуњености услова за регистрацију проверава да ли су испуњени формални услови за упис у Регистар (датум доношења статута, да ли је статут донет од стране скупштине и потписан од стране председавајућег скупштине). Статутом се обавезно уређује:

 • назив и седиште спортског удружења,
 • циљеви и садржај активности на остваривању спортских циљева,
 • органи, њихова овлашћења, начин избора и разрешења, трајање мандата и начин одлучивања,
 • поступак усвајања, односно измена и допуна статута и других општих аката спортског удружења,
 • заступање спортског удружења,
 • остваривање јавности рада,
 • услови и начин учлањивања и престанка чланства, утврђивање висине чланарине, права, обавезе и одговорност чланова, посебно малолетних лица,
 • начин стицања средстава за остваривање спортских циљева и располагања средствима,
 • начин одлучивања о статусним променама,
 • поступање са имовином спортског удружења у случају престанка удружења,
 • поступак усвајања финансијских и других извештаја,
 • облик и садржај печата,
 • друга питања од значаја за спортско удружење, као и друга питања утврђена законом.

Напомена:

Законом је прописано да је регистрација оснивања спортског удружења ништава ако статут не садржи прописане елементе (члан 69.,став 1., тачка 2). Истим чланом је прописан и поступак утврђивања ништавости регистрације у овом случају. Такође је прописано да статут подлеже оцени уставности и законитости.

Органи удружења, друштва и савеза у области спорта

Органи удружења/друштва/савеза су:

 • скупштина,
 • управа (који је обавезан орган ако удружење има више од 20 чланова, и чине је управни одбор, председништво, извршни одбор и др. и има најмање три члана),
 • заступник.

Статутом се могу предвидети и други органи спортског удружења. Спортско удружење са више од 20 чланова има и и надзорни одбор за контролу финансијског пословања и годишњег завршног рачуна.

 Статуте већ постојећих спортских удружења можете наћи претрагом на сајту АПР-а укућавши "Пикадо клуб" и прегледом неког од клубова можете скинути његов статут и прилагодии својим потребама. Најбоље је имати неколико статута пред собом како бисте могли најбоље направити свој нови статут.

Скупштина

Скупштина је највиши орган спортског удружења и ако статутом није другачије одређено, скупштину чине сви чланови спортског удружења се једнаким правом гласа.

Законом је на императиван начин прописана надлежност скупштине, што значи да другим органима не може поверити доношење одлука које су законом дате у надлежност скупштине.

Законом је прописана и обавеза да се скупштина сазива најмање једанпут годишње.

Скупштина одлучује о:

 • усвајању, односно изменама и допунама статута спортског удружења,
 • усвајању финансијских извештаја,
 • избору, односно именовању и разрешењу лица овлашћеног за заступање,
 • удруживању у савезе,
 • статусним променама,
 • престанку спортског удружења,
 • другим питањима утврђеним законом и статутом спортског удружења.
Одлука скупштине о промени статута, статусним променама и престанку спортског удружења доноси се већином гласова од укупног броја чланова скупштине, ако статутом није утврђено да је за доношење одлуке потребан већи број гласова.

Сазивање скупштине спортског удружења може тражити једна трећина чланова скупштине уз предлагање дневног реда, а ако надлежни орган спортског удружења не сазове седницу скупштине, њу могу сазвати они чланови спортског удружења који су тражили њено сазивање. Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева за одржавање скупштине спортског удружења.

Законом је прописана и обавеза да се скупштина сазива најмање једанпут годишње.

Заступник

Спортско удружење/друштво/савез има једно или више лица овлашћених за заступање. Законом је прописано да о избору односно именовању лица овлашћеног за заступање одлучује скупштина удружења.

Именовање и разрешење лица овлашћеног за заступање је предмет регистрације где се уз пријаву за упис података о заступнику доставља одлука скупштине о разрешењу дотадашњег и именовању или избору новог лица овлашћеног за заступање и фотокопија личне карте или пасоша за новог заступника.

Законом је прописано да заступник удружења може бити члан управе спортског удружења.

Одлуке као појединачни акти органа односно заступника ништаве су ако су донете супротно закону, спортским правилима или општем акту спортског удружења. Ништавост утврђује суд по тужби јавног тужиоца или заинтересованог лица а ова тужба се не може поднети по истеку рока од три године од дана доношења одлуке.

Одлуку о забрани рада спортског удружења чије је деловање усмерено на насилно рушење уставног поретка, кршење зајемчених људских или мањинских права или изазивање расне, националне или верске мржње, доноси Уставни суд.

По пријему Одлуке Уставног суда, Регистратор по службеној дужности врши брисање из Регистра спортског удружења коме је забрањен рад.